UserName:    PassWord:

วันอาทิตย์ ที่ 18 เมษายน 2564

* คลิก ที่ชื่อโครงการ เพื่อแสดงข้อมูลโครงการ
โครงการ
ประเภท
ขายแบบ
ยื่นซอง
ประกาศรายชื่อ
หน่วยงาน
ประกวดราคา
1- 15 ธันวาคม 2563
16 ธันวาคม 2563
23 ธันวาคม 2563
เทศบาลตำบลกะรน
ประกวดราคา
13 ม.ค.2564 - 11 ก.พ.2564
15 ก.พ.2564
24 ก.พ.2564
เทศบาลตำบลกะรน
ประกวดราคา
24 ก.พ.-15 มี.ค.64
16 มี.ค.64
20 มี.ค.64
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
ประกวดราคา
24 ก.พ.-15 มี.ค.64
16 มี.ค.64
20 มี.ค.64
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
ประกวดราคา
29 ม.ค.64 - 17 ก.พ. 64
18 ก.พ.64
3 มีนาคม 2564
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
ประกวดราคา
0
16 มี.ค.64
19 มี.ค.64
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
ประกวดราคา
00
16 มี.ค.64
23มี.ค.64
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
ประกวดราคา
26 มี.ค.2564 - 8 เม.ย.2564
9 เมษายน 2564
27 เมษายน 2564
เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
ประกวดราคา
7 เมษายน 2564 -16 เมษายน 2564
19 เมษายน 2564
-
อบต.สาคู

จำนวนผู้เข้าชม    คน (เริ่ม 1 ธ.ค. 52)