นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ
ปลัดจังหวัดภูเก็ต

วัน พฤหัสบดี ที่ 1 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 10:30 ผู้บัญชาการเหตุการณ์ประจำศูนย์ปฏิบัติการติดตามและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต (ศปก.ภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
2 10:30 - 12:00 ร่วมประชุมติดตามความพร้อม Phuket Sandbox
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้