นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต

วัน พฤหัสบดี ที่ 1 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 16:30 ปฏิบัติราชการปกติ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ พื้นที่จังหวัดภูเก็ต