นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ
ปลัดจังหวัดภูเก็ต

วัน อาทิตย์ ที่ 11 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
รายละเอียด : -
สถานที่ : ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต