นายปิยพงศ์ ชูวงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (บ)

วัน จันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 13:00 - 14:00 ร่่วมประชุมหารือเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูภูเก็ต Phuket Recovery Plan ผ่านระบบ zoom
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต