นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ
ปลัดจังหวัดภูเก็ต

วัน จันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 10:00 ร่วมประชุมผู้บริหารจังหวัดภูเก็ต สังกัดกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้จังหวัดภูเก็ต