นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต

วัน จันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 10:00 ร่วมประชุมผู้บริหารสังกัดกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องรับรอง ผวจ. ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
2 09:00 - 12:00 ประธานการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองถลาง ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและบรรเทาอุทกภัย จังหวัดภูเก็ต
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมพาโก้ การ์เดิ้นฮอล์ โรงแรม เดอร์ พาโก้ ดีไซด์ จ.ภก.