นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ศ)

วัน อังคาร ที่ 13 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 09:00 ร่วมประชุมผู้บริหารจังหวัดภูเก็ต ด้านความมั่นคง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
2 13:00 - 15:00 ประธานการประชุุมคณะกรรมการควบคุมตรวจสอบสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สับปะรดภูเก็ต ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต