ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ม)

วัน อังคาร ที่ 13 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 09:00 ร่วมประชุมผู้บริหารจังหวัดภูเก็ต ด้านความมั่นคง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต