นายปิยพงศ์ ชูวงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (บ)

วัน อังคาร ที่ 13 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 16:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการรับบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต