นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ
ปลัดจังหวัดภูเก็ต

วัน อังคาร ที่ 13 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 09:00 ร่วมประชุมสภากาแฟยามเช้าผู้บริหารด้านความมั่นคง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
2 10:00 - 12:00 ประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกฝังสำนักรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต