นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต

วัน อังคาร ที่ 13 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 08:30 ร่วมประชุมผู้บริหารด้านความมั่นคง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
2 09:30 - 12:00 ร่วมประชุม ศปก. Phuket Sandbox
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
3 16:00 - 18:00 ร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ของแขวงทางหลวงภูเก็ต
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชั้น 1สนง.แขวงทางหลวงภูเก็ต (ตึกด้านหลัง)