ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ม)

วัน พุธ ที่ 14 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 16:30 ปฏิบัติราชการปกติ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต