นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ
ปลัดจังหวัดภูเก็ต

วัน พุธ ที่ 14 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 08:50 - 16:30 ประธานการตรวจสอบการทำสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดิน คณะอนุกรรมการตรวจสอบการจัดทำสาธารณูปโภคจังหวัดภูเก็ต
รายละเอียด : จำนวน 11 โครงการ
สถานที่ : ณ พื้นที่ตั้งโครงการ