นายปิยพงศ์ ชูวงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (บ)

วัน พฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 12:00 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) ผ่านระบบ VCS
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต