นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ
ปลัดจังหวัดภูเก็ต

วัน พฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 ผู้บัญชาการเหตุการณ์ประจำศูนย์ปฏิบัติการติดตามและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต (ศปก.ภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
2 13:00 - 14:00 ประธานปล่อยรถสิบล้อที่ขนเสื้อผ้าและสิ่งของต่าง (คันที่ 22 และคันที่ 23) ที่ได้รับบริจาคจากพี่น้องชาวภูเก็ต เพื่อในไปมอบให้มูลนิธิหลวงตาน้อย จ.นครปฐม และมูลนิธิกระจกเงา กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง สะพานหิน