นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ศ)

วัน ศุกร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 09:00 ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า "หวัดดีพี่น้อง" ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต หมู่ที่ 7 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
2 09:00 - 11:00 ประธานในพิธีการส่งมอบสระเก็บกักน้ำภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดภูเก็ต
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ แปลงของนายประสิทธิ์ จักรทอง หมู่ที่ 7 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต