นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต

วัน ศุกร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 11:00 - 13:30 ร่วมประชุมรายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของเขตตรวจราชการในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต