นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต

วัน เสาร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 12:00 ร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ชั้น 1