นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ
ปลัดจังหวัดภูเก็ต

วัน จันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 11:00 ร่วมประชุมผู้บริหารจังหวัดภูเก็ต สังกัดกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
2 13:30 - 14:00 ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระยามเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนีพันปีหลวง ประจำปี 2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องส่ง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต (เขารัง)