นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต

วัน จันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 10:00 ร่วมประชุมผู้บริหารในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องรับรอง ผวจ.ภก. ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
2 11:00 - 12:00 ร่วมการประชุมรายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)ของเขตตรวจราชการในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายสุพัฒนพงษ์ พัน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
3 11:00 - 12:00 ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) และศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
4 13:00 - 15:00 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Phuket Smart City เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ต
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ชั้น 1