นายปิยพงศ์ ชูวงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (บ)

วัน ศุกร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 15:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ ครั้งที่ 1/2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต