นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต

วัน ศุกร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 16:30 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ ครั้งที่ 1/2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต