นายปิยพงศ์ ชูวงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (บ)

วัน อังคาร ที่ 20 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 12:00 ประธานการประชุมการพิจารณาแบบแปลนสร้างท่าเรือข้ามไปยังเกาะมะพร้าว
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดภูเก็ต (POC)
2 13:30 - 15:00 ประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต
3 15:00 - 16:30 ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต