นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ศ)

วัน พุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 10:30 - 12:00 ประชุมร่วมกับ ศปก.ศบค.และศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
2 13:30 - 15:00 ประธานการประชุมเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต