นายปิยพงศ์ ชูวงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (บ)

วัน พุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 12:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต
2 13:30 - 14:30 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7/2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
3 14:30 - 16:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7/2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต