นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ
ปลัดจังหวัดภูเก็ต

วัน พุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 12:00 ประธานโครงการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก) ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
2 13:30 - 15:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้จังหวัดภูเก็ต