นายปิยพงศ์ ชูวงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (บ)

วัน พฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 12:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมพระพิศิษฐ์กรณีย์ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง