นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต

วัน พฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 10:30 - 12:00 ร่วมประชุม ศปก. Phuket Sandbox
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
2 13:30 - 15:30 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมธวัช เบญจาทิกุล ชั้น 1 อาคารฝึกอบรมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
3 16:30 - 18:00 ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาตรวจรับงานจ้างการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ต พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สถานที่ก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ต