นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ
ปลัดจังหวัดภูเก็ต

วัน ศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 ผู้บัญชาการเหตุการณ์ประจำศูนย์ปฏิบัติการติดตามและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต (ศปก.ภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศูนย์ปฏิบัติการ Phuket Sandbox (ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต)