นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต

วัน เสาร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 12:00 ร่วมประชุมมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบ วีดิทัศน์ทางไกล (VCS)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต