นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ
ปลัดจังหวัดภูเก็ต

วัน จันทร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต