นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต

วัน จันทร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 10:30 - 12:00 ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) และศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
2 13:00 - 14:00 ประชุมพิจารณาการใช้วัสดุในการปฏิบัติงาน งานตามสัญญาจ้าง เลขที่ ภก 40/2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชั้น 1สนง.แขวงทางหลวงภูเก็ต (ตึกด้านหลัง)
3 14:00 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามสัญญาเลขที่ ภก41/2564 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564 งานจ้างเหมาโครงการแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชั้น 1สนง.แขวงทางหลวงภูเก็ต (ตึกด้านหลัง)