ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ม)

วัน อังคาร ที่ 27 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 16:30 ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7/2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศูนย์ประสานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต อาคารคอซิมบี้