นายปิยพงศ์ ชูวงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (บ)

วัน อังคาร ที่ 27 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 12:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7/2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
2 13:30 - 16:30 ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7/2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต