นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต

วัน อังคาร ที่ 27 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 10:30 - 12:00 ร่วมประชุม ศปก. Phuket Sandbox
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
2 13:30 - 15:00 การประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7/2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต