นายณรงค์ วุ่นซิ้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

วัน จันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 6/2564 ประจำเดือนมิถุนายน 2564
รายละเอียด :
สถานที่ : หอประชุมจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่ ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
2 14:00 - 00:00 บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
รายละเอียด :
สถานที่ : ห้องส่ง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต (บนเขารัง)