ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ม)

วัน จันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 12:00 ร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดภูเก็ต
รายละเอียด : การแต่งกาย : เครื่องแบบกากี คอพีบแขนยาว
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
2 14:00 - 15:00 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564
รายละเอียด : การแต่งกาย : เครื่องแบบข้าราชการ ชุดปกติขาว
สถานที่ : ณ ห้องส่ง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต (เขารัง)