นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ
ปลัดจังหวัดภูเก็ต

วัน จันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 12:00 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 6/2564 ประจำเดือนมิถันายน 2564
รายละเอียด : การแต่งกาย : เครื่องแบบกากี
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้จังหวัดภูเก็ต
2 14:00 - 15:00 ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564
รายละเอียด : การแต่งกาย : ชุดปกติขาว รองเท้าสีดำหุ้มส้นสุภาพ สวมหน้ากากอนามัยสีขาว
สถานที่ : ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต (เขารัง)
3 16:00 - 18:00 ร่วมประชุมปรึกษาหารือโครงการบูรณะปรับปรุงศาลหลักเมืองจังหวัดภูเก็ต (เมืองใหม่) ครั้งที่ 1/2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต