นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต

วัน จันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 12:00 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 6/2564 ประจำเดือนมิถุนายน 2564
รายละเอียด : การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว
สถานที่ : ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
2 16:00 - 18:00 ร่วมประชุมปรึกษาหารือโครงการบูรณะปรับปรุงศาลหลักเมืองจังหวัดภูเก็ต (เมืองใหม่) ครั้งที่ 1/2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต