ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ม)

วัน อังคาร ที่ 6 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 12:00 ประชุมนำเสนอข้อมูลโครงการผ่านระบบออนไลน์ โครงการศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) และสำรวจออกแบบท่าเรือขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามัน กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด : ผ่านระบบ Zoom
สถานที่ : ณ ห้องทำงาน รองผวจ.