นายปิยพงศ์ ชูวงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (บ)

วัน อังคาร ที่ 6 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 12:00 ประธานการประชุมสถานการณ์โรคโควิด - 19 และการฉีดวัคซีนโควิด - 19 ในหน่วยงานทางการศึกษา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
2 13:30 - 16:30 ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญฯ รอบที่ 1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต