นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต

วัน อังคาร ที่ 6 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 08:30 ร่วมประชุมผู้บริหารด้านความมั่นคง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
2 09:30 - 12:00 ร่วมประชุมสถานการณ์โรคโควิด-19 และการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในหน่วยงานทางการศึกษา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
3 10:00 - 12:00 ร่วมกิจกรรมแถลงข่าว โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่นโยบายสำคัญ ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้กิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดพบสื่อมวลชนจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนกรกฎา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
4 13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญและผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ราชการส่วนภู
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต