นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ศ)

วัน พุธ ที่ 7 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 12:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
2 13:30 - 16:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลานมังกรเทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต