ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ม)

วัน พุธ ที่ 7 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 13:00 - 16:00 ร่วมประชุมปรึกษาหารือและรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการเดินทางด้วยรถสาธารณะ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราไวย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต