นายปิยพงศ์ ชูวงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (บ)

วัน พุธ ที่ 7 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 12:00 ประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
2 13:00 - 13:30 ประธานเปิดการประชุม เวที ภูเก็ตสร้างสุข
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้อง conference ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
3 13:30 - 15:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พี่งจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดภูเก็ต