นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ
ปลัดจังหวัดภูเก็ต

วัน พุธ ที่ 7 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 10:30 - 12:00 ร่วมรายงานความคืบหน้าการดำเนินการของจังหวัดนำร่องในการเปิดรับนักท่องเที่ยว ในการประชุม ศปก.ศบค.และศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศูนย์ปฏิบัติการ Phuket Sandbox (ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต)
2 13:30 - 15:00 ประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้จังหวัดภูเก็ต