นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต

วัน พุธ ที่ 7 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
2 16:00 - 18:00 ร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ของแขวงทางหลวงภูเก็ต
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชั้น 1สนง.แขวงทางหลวงภูเก็ต (ตึกด้านหลัง)