นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ศ)

วัน พฤหัสบดี ที่ 8 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 10:00 ประธานในพิธีเปิดโครงการจาริกเส้นทางบุญในมิติทางศาสนา ปีงบประมาณ 2564
รายละเอียด : ชุดสุภาพ
สถานที่ : ณ วัดพระทอง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
2 13:30 - 16:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมพระแทว ชั้น 5 สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต