ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ม)

วัน พฤหัสบดี ที่ 8 กรกฎาคม 2564

ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 16:30 ประธานการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล (ในส่วนของนายกเทศมนตรีและประธานสภาเทศบาล) ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต (ก.ท.จ.ภูเก็ต) แทนตำแหน่งที่ว่าง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อาคารคอซิมบี้ ชั้น 1